Statut şi regulamente de funcţionare
Regulamentul Biroului Executiv

STATUTUL

SINDICATULUI SANITAS BUZĂU

 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 -Se constituie Sindicatul SANITAS Buzău, organizaţie sindicală judeţeană cu caracter socio-profesional, la nivel de unităţi sanitare, de asistenţă socială şi la nivelul altor activităţi şi servicii conexe, prin asocierea pe baza liberului consimţământ a membrilor săi.

 

Art.2 -Sindicatul SANITAS Buzău este o organizaţie sindicală independentă faţă de organele de stat, faţă de partidele politice şi faţă de patronat.

 

Art.3 -Sindicatul SANITAS Buzău este afiliat la Federaţia SANITAS din România, care este afiliată la Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România-FRĂŢIA şi la Internaţionala Serviciilor Publice (PSI).

 

Art.4 -Sindicatul SANITAS Buzău funcţionează ca persoană juridică pe baza Statutului propriu, a Hotărârii Judecătoreşti conform Deciziei Civile nr.32 din 22 februarie 1990 a Judecătoriei Buzău şi are sediul în Judeţul Buzău, Strada Mareşal Averescu, Numărul 2, Cod 5100, Telefon: 038/723679

 


 

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE ŞI MIJLOACELE DE ACŢIUNE ALE SINDICATULUI "SANITAS" BUZĂU

 

Art.5 - Sindicatul SANITAS Buzău are ca obiectiv principal organizarea unităţii şi forţei de acţiune a membrilor săi pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor generale ale membrilor de sindicat.

 

Art.6 - Sindicatul SANITAS Buzău promovează relaţiile de colaborare şi solidaritate cu toate organizaţiile sindicale judeţene, naţionale şi internaţionale care susţin aspiraţiile democratice, dreptatea socială, libertatea şi pacea.

 

Art.7 - Sindicatul SANITAS Buzău prin Federaţia SANITAS din România promovează şi susţine elaborarea unor proiecte de acte normative referitoare la sectorul sanitar şi de asistenţă socială pentru recunoaşterea importanţei sociale a întregului corp medico-sanitar, precum şi pentru protecţia socială a tuturor salariaţilor, membri de sindicat.

 

Art.8 - Sindicatul SANITAS Buzău susţine şi apără drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale, juridice, culturale, sportive şi turistice ale membrilor de sindicat care formează organizaţiile componente.

 

Art.9 - Pentru realizarea obiectivelor propuse, Sindicatul SANITAS Buzău va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale :

a) sesizarea, petiţia, interpelarea, protestul scris ;

b) negocierea, medierea, concilierea ;

c) întrunirea, mitingul, marşul, demonstraţia, pichetul de protest ;

d) greva (în concordanţă cu prevederile legii) ;

e) orice alte mijloace prevăzute de legislaţia internă sau Convenţiile internaţionale ratificate de statul român.

 

 

CAPITOLUL III - PRINCIPII DE ORGANIZARE

 

Art.10. - Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării Sindicatului SANITAS Buzău sunt: unitatea de acţiune sindicală, democraţia, solidaritatea, exprimarea liberă şi respectul opiniilor, alegerile democratice.

 

Art.11. - Membri ai Sindicatului SANITAS Buzău pot fi salariaţii din sistemul sanitar, de asistenţă socială şi din domeniul altor activităţi şi servicii conexe, particulare sau/şi de stat care îşi exprimă liber dorinţa de apartenenţă precum şi organizaţii sindicale din domeniu, care au personalitate juridică proprie dobândită anterior şi care s-au afiliat la Sindicatului SANITAS Buzău şi respectă Statutul acestuia.

 

Art.12.- Calitatea de membru se poate pierde în următoarele situaţii:

a) la cerere, care va fi supusă aprobării Biroului Executiv care se va pronunţa conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sindicatului SANITAS Buzău;

b) prin nerespectarea prevederilor prezentului Statut;

c) prin obstrucţionarea sau neparticiparea la acţiunile organizate de Sindicatul SANITAS Buzău;

d) neachitarea cotizaţiei în mod nejustificat pentru mai mult de 3(trei) luni pe an.

 

Art.13. - Pierderea calităţii de membru determină anularea oricărui drept asupra patrimoniului Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.14. - Afilierea sau înscrierea la Sindicatul SANITAS Buzău se face după aprobarea de către Biroul Executiv a cererii de afiliere sau de înscriere la care se anexează:

-         statutul propriu;

-         hotărârea judecătorească privind personalitatea juridică;

-         hotărârea organelor de conducere ale organizaţiei sindicale respective privind afilierea la Sindicatul SANITAS Buzău.

In termen de 30 (treizeci) zile organizaţia sindicală devenită membru trebuie să-şi modifice propriul statut în sensul specificării clare a faptului că este afiliată Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.15. - Sindicatul SANITAS Buzău are dreptul de a-şi elabora reglementări proprii, de a-şi alege liber reprezentanţii, de a-şi organiza gestiunea şi activitatea, de a-şi formula programe proprii de acţiune pe baza votului liber exprimat al membrilor săi.

 

Art.16.- Alegerea Preşedintelui, a celorlalţi membri ai Biroului Executiv şi a Şefului Comisiei Judeţene de Revizie şi Control Financiar, se face prin vot secret de către Congres odată la 4 ani.

 

Art.17. - In cazul dizolvării Sindicatului SANITAS Buzău, patrimoniul se împarte între organizaţiile componente existente la data dizolvării, proporţional cu numărul membrilor fiecărei organizaţii. In acest caz, C.J.R.C.F. se transformă în Comisia Judeţeană de Dizolvare şi supune aprobării Consiliului Judeţean raportul de dizolvare al Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.18. - Sindicatul SANITAS Buzău se poate afilia liber consimţit la organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate.

 


CAPITOLUL IV - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

 

 

a)       DREPTURILE

 

Art.19. - Să fie reprezentaţi în organele de conducere şi coordonare la toate nivelurile.

 

Art.20.- Să beneficieze de sprijin în susţinerea acţiunilor revendicative la nivel local.

 

Art.21. - Să beneficieze de asistenţă de specialitate a organismelor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul Sindicatului SANITAS Buzău şi Federaţiei SANITAS din România.

 

Art.22. - Să fie informaţi asupra activităţii Sindicatului SANITAS Buzău şi Federaţiei SANITAS din România.

 

Art.23. - Să li se faciliteze accesul la organele puterii de stat, instituţiile publice, organismele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale.

 

Art.24. - Să beneficieze de serviciile sindicale asigurate de Sindicatul SANITAS Buzău şi Federaţia SANITAS din România.

 

Art.25. - Să se retragă din Sindicatul SANITAS Buzău în conformitate cu prevederile statutare.

 

Art.26. - Să prezinte şi să susţină fără nici un fel de îngrădire moţiuni, amendamente, rezoluţii, programe proprii de acţiune în interesul general al Sindicatului SANITAS Buzău şi Federaţiei SANITAS din România.

Art.27. - Să fie reprezentaţi de Sindicatul SANITAS Buzău şi Federaţia SANITAS din România în faţa organizaţiilor sindicale, profesionale şi patronale, precum şi în relaţia cu organele puterii de stat, instituţiile publice, organismele guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale, la toate nivelurile, după caz.

 

b)       OBLIGAŢII

 

Art.28. - Să respecte Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.29. - Să respecte termenele şi cuantumurile stabilite cu titlu de contribuţie la constituirea fondului central.

Neachitarea cotizaţiei mai mult de 3 (trei) luni se sancţionează conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.30. - Să respecte Normele financiare ale Federaţiei SANITAS din România şi să pună la dispoziţia C.J.R.C.F. actele şi documentele necesare controlului financiar.

 

Art.31. - Să participe activ la toate acţiunile iniţiate de organele de conducere ale Sindicatului SANITAS Buzău şi să le informeze asupra activităţii proprii.

 

Art.32. - Să nu iniţieze nici o acţiune în numele şi/sau împotriva intereselor Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.33. - Să respecte hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Sindicatului SANITAS Buzău.

 

c) RECOMPENSELE

 

Art.34. - Membrii Sindicatului SANITAS Buzău şi reprezentanţii aleşi în organele de conducere, execuţie şi control, au dreptul la recompense morale şi materiale conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

 

d) SANCŢIUNILE

 

Art.35. - Membrii Sindicatului SANITAS Buzău şi reprezentanţii aleşi în organele de conducere, execuţie şi control, pot fi sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor statutare conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

 

CAPITOLUL V - ORGANELE DE CONDUCERE

 

Art.36. - Organele de conducere ale Sindicatului SANITAS Buzău sunt:

a) Congresul;

b) Conferinţa Judeţeană;

c) Consiliul Judeţean;

d) Biroul Executiv;

e) Preşedintele.

 

a) CONGRESUL

 

Art.37. - Este organul suprem de conducere al Sindicatului SANITAS Buzău şi se întruneşte odată la 4(patru) ani sau în sesiune extraordinară, la convocarea Conferinţei Judeţene.

 

Art.38. -Este statutar constituit în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor desemnaţi de organizaţiile afiliate, pe baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Judeţean şi ia hotărâri cu majoritate simplă.

 

Art.39. - Alege prin vot secret Preşedintele Sindicatului SANITAS Buzău, ceilalţi membri ai Biroului Executiv şi Şeful Comisiei Judeţene de Revizie şi Control Financiar.

 

Art.40. - Validează modificări la Statut, elaborate de Consiliul Judeţean şi aprobate de Conferinţa Judeţeană.

 

Art.41. - Validează întreaga activitate a Sindicatului SANITAS Buzău pe perioada dintre Congrese.

 

Art.42. - Stabileşte strategia Sindicatului SANITAS Buzău pe perioada dintre Congrese.

 

Art.43. - Acordă mandat de conducere Conferinţei Judeţene pe perioada dintre Congrese.

 

b) CONFERINŢA JUDEŢEANĂ

 

Art.44. - Este organul superior de conducere al Sindicatului SANITAS Buzău pe perioada dintre Congrese şi se întruneşte în sesiuni anuale şi extraordinare la convocarea Consiliului Judeţean.

Conferinţa Judeţeană ordinară nu se întruneşte în anul organizării Congresului.

 

Art.45. - Este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor desemnaţi de organizaţiile componente, pe baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Judeţean şi ia hotărâri cu majoritate simplă.

 

Art.46. - Aprobă Statutul şi modificările Statutului Sindicatului SANITAS Buzău elaborate de Consiliul Judeţean.

 

Art.47. - Validează hotărârile privind excluderile unor organizaţii componente afiliate.

 

Art.48. - Analizează şi aprobă activitatea Consiliului Judeţean între Conferinţele Judeţene.

 

Art.49. - Validează bugetul Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.50. - Validează hotărârile Consiliului Judeţean privitoare la afilierea şi reafilierea de organizaţii componente.

 

Art.51. - Aprobă hotărârile Consiliului Judeţean privitoare la strategia anuală a Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.52. - Validează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.53. - Aprobă propunerea Consiliului Judeţean referitoare la cuantumul contribuţiei la fondul central al Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.54. - Hotărăşte completarea componenţei Biroului Executiv şi înlocuirea Şefului C.J.R.C.F., în următoarele cazuri:

-demisie;

-deces;

-condamnare pentru fapte penale;

-limitare în exerciţiul drepturilor civile;

-stabilirea în alt judeţ sau în străinătate;

-dobândirea de funcţii incompatibile cu cele deţinute.

 

Art.55. - Hotărăşte cuantumul cotizaţiilor membrilor de sindicat.

 

Art.56. - Validează sau invalidează contestaţiile aduse activităţii Consiliului Judeţean.

 

Art.57. - Acordă mandat de conducere Consiliului Judeţean pe perioada dintre Conferinţele Judeţene.

 

Art.58. - Convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Congresul.

 

c) CONSILIUL JUDEŢEAN

 

Art.59. - Este organul de conducere a Sindicatului SANITAS Buzău pe perioada dintre Conferinţele Judeţene.

 

Art.60. - Se constituie de drept din liderii organizaţiilor componente, membrii Biroului Executiv al Sindicatului SANITAS Buzău şi/sau reprezentanţii mandataţi ai organizaţiilor afiliate.

 

Art.61. - Este statutar constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă.

Se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea Biroului Executiv, a 1/3 din numărul membrilor Consiliului Judeţean sau la propunerea C.J.R.C.F.

 

Art.62. - Hotărârile Consiliului Judeţean sunt obligatorii pentru membrii Sindicatului SANITAS Buzău, dar şi pentru Biroul Executiv şi C.J.R.C.F.

Art.63. - Aprobă bugetul Sindicatului SANITAS Buzău şi stabileşte un proiect cadru de buget pentru organizaţiile sindicale componente.

 

Art.64. - Aprobă la propunerea Biroului Executiv sau a C.J.R.C.F. eşalonarea contribuţiilor financiare restante către Sindicatul SANITAS Buzău, numai în cazuri justificate.

 

Art.65. - Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Buzău, elaborat de Biroului Executiv, care cuprinde:

a) Regulamentul Congresului;

b) Regulamentul Conferinţei Judeţene;

c) Regulamentul Consiliului Judeţean;

d) Regulamentul Biroului Executiv;

e) Regulamentul C.J.R.C.F.;

f) Regulamentul de deconturi.

 

Art.66. - Validează regulamentele de organizare şi funcţionare ale departamentelor şi compartimentelor, elaborate de Biroul Executiv.

 

Art.67. - Hotărăşte afilierea şi retragerea Sindicatului SANITAS Buzău la şi de la alte organizaţii interne şi internaţionale.

 

Art.68. - Hotărăşte afilierea sau excluderea membrilor Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.69. - Analizează şi hotărăşte asupra propunerilor Biroului Executiv şi ale membrilor Consiliului Judeţean privind recompensele, sancţiunile, conform Regulamentului Consiliului Judeţean.

 

Art.70. - Alege şi revocă membrii C.J.R.C.F. la propunerea Şefului Comisiei.

 

Art.71. - Desemnează Comitetul Judeţean de Organizare a Acţiunilor de Protest, Comisia de Negocieri şi acordă mandat de reprezentare membrilor Consiliului Judeţean, la propunerea Biroului Executiv şi a membrilor Consiliului Judeţean.

 

Art.72. - Hotărăşte deschiderea şi închiderea conflictelor de muncă la nivel judeţean.

 

Art.73. - Desemnează titularii departamentelor şi compartimentelor, îi revocă şi îi repartizează în coordonarea membrilor Biroului Executiv.

 

Art.74. - Analizează periodic activitatea Biroului Executiv şi soluţionează contestaţiile privind hotărârile acestuia.

 

Art.75. - Hotărăşte constituirea unor fonduri cu destinaţii speciale la nivelul Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.76. - Elaborează propuneri de modificare a Statutului Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.77. - Propune cuantumul contribuţiei la fondul central al Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.78. - Stabileşte principiile de salarizare în concordanţă cu cele stabilite la nivel naţional pentru structura de conducere, execuţie şi control a Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.79. - Convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Conferinţa Judeţeană.

 

Art.80. - Acordă mandat de conducere Biroului Executiv pe perioada dintre sesiuni şi îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de Conferinţa Judeţeană şi Congres.

 

d) BIROUL EXECUTIV

 

Art.81. - Asigură conducerea Sindicatului SANITAS Buzău între sesiunile Consiliului Judeţean prin şedinţe săptămânale sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui.

 

Art.82. - Se constituie din 5(cinci) membri aleşi prin vot secret de Congres pe o perioada de 4(patru) ani.

 

Art.83. - Se compune din:

- Preşedinte;

- Vicepreşedinte;

- 1 secretar general;

- 2 membri.

 

Art.84. - Este statutar întrunit în prezenţa a 4(patru) din membri săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă.

 

Art.85. - Propune Consiliului Judeţean titularii departamentelor şi compartimentelor şi repartizarea acestora în coordonarea membrilor Biroului Executiv.

 

Art.86. - Aprobă Regulamentele de Funcţionare şi Organizare ale departamentelor şi compartimentelor şi le supune validării Consiliului Judeţean.

 

Art.87. - Biroul Executiv coordonează activitatea Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.88. - Convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară Consiliul Judeţean.

 

Art.89. - Propune Consiliului Judeţean recompense şi/sau sancţiuni.

 

Art.90. - Prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean proiectul de buget al Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.91. - Reprezintă Sindicatul SANITAS Buzău în raporturile cu organele puterii de stat, instituţiile publice, organismele guvernamentale, organizaţiile neguvernamentale şi îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de organele superioare de conducere.

 

 

f) PREŞEDINTELE

 

Art.92. - Este ales de Congres pe o perioadă de 4(patru) ani, prin vot secret.

 

Art.93. - Reprezintă Sindicatul SANITAS Buzău în relaţiile cu terţii.

 

Art.94. - Conduce şi coordonează activitatea membrilor Biroului Executiv, lucrările Biroului Executiv, ale Consiliului Judeţean, ale Conferinţei Judeţene şi ale Congresului.

 

Art.95. - Convoacă Biroul Executiv în şedinţele de lucru.

 

Art.96. - Acordă mandat scris de conducere în absenţa sa vicepreşedintelui, iar în absenţa acestuia secretarului general şi mandate de reprezentare oricărui membru al organelor de conducere colectivă ale Sindicatului SANITAS Buzău.

 

Art.97. - Reprezintă Sindicatul SANITAS Buzău pe plan intern şi internaţional.

 

Art.98. - Emite decizii pentru desfăşurarea activităţii curente a Sindicatului SANITAS Buzău şi îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de organele superioare de conducere.

 

Vicepreşedintele

 

Art.99. - Indeplineşte atribuţiile Preşedintelui în lipsa acestuia în baza mandatului scris acordat.

 

Art.100. - Coordonează activitatea membrilor Biroului Executiv şi îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv şi Consiliul Judeţean.

 

 

Secretarul General

 

Art.101. - Coordonează activitatea departamentelor şi compartimentelor repartizate de către Consiliul Judeţean la propunerea Biroului Executiv şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv şi Consiliul Judeţean.

 

Art.102. - Activitatea secretarului general se desfăşoară pe domenii specializate, respectiv profesional, organizatoric şi educaţional.

 

Art.103. - Secretarul general îndeplineşte atribuţiile vicepreşedintelui în lipsa acestuia prin mandat scris acordat de Preşedinte.

 

CAPITOLUL VI - ORGANELE DE EXECUŢIE

 

Art.104. - Organele de execuţie ale Sindicatului SANITAS Buzău sunt:

a) Departamentul profesional;

b) Departamentul organizatoric;

c) Departamentul educaţional;

d) Departamentul financiar-contabil;

e) Departamentul de tineret;

f) Departamentul relaţii internaţionale;

g) Departamentul juridic;

h) Departamentul social şi egalitatea şanselor;

i) Compartimentul resurse umane;

j) Compartimentul presă imagine;

 

Structura internă a departamentelor şi compartimentelor se stabileşte pe baza organigramei elaborată de Biroul Executiv şi validată de Consiliul Judeţean.

 

Art.105. - Activitatea departamentelor şi compartimentelor se desfăşoară în conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare proprii, aprobate de Biroul Executiv şi validate de Consiliul Judeţean.

 

 

 

CAPITOLUL VII - CONTROLUL FINANCIAR

 

Art.106. - In cadrul Sindicatului SANITAS Buzău funcţionează Comisia Judeţeană de Revizie şi Control Financiar, compusă din 3(trei) membri.

Şeful C.J.R.C.F. este ales de Congres pe o perioadă de 4(patru) ani, iar ceilalţi doi membri sunt aleşi de Consiliul Judeţean pe o perioadă de 2 (doi) ani.

 

Art.107. - C.J.R.C.F. verifică periodic activitatea financiară şi economică a Sindicatului SANITAS Buzău la nivel judeţean.

 

Art.108. - C.J.R.C.F. are în competenţă verificarea activităţii financiare la nivelul organizaţiilor componente.

La solicitarea organizaţiilor componente verifică şi activitatea economică a acestora.

 

Art.109. - C.J.R.C.F. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu elaborat de Biroul Executiv şi aprobat de Consiliul Judeţean.

 

CAPITOLUL VIII

ORGANISMELE PROFESIONALE ALE

SINDICATULUI SANITAS BUZĂU

 

Art.110. - Pentru punerea în aplicare a strategiei profesionale specifice, Sindicatul SANITAS Buzău poate constitui organisme profesionale a căror activitate este coordonată de Consiliul Judeţean.

 

Art.111. - Colegiul Asistenţilor Medicali din judeţul Buzău este organismul profesional judeţean constituit de Sindicatul SANITAS Buzău pentru apărarea drepturilor şi intereselor profesionale ale asistenţilor medicali.

 

CAPITOLUL IX

ALTE ORGANISME ALE SINDICATULUI SANITAS BUZĂU

 

Art.112. - Consiliul Judeţean constituie, cu caracter temporar, Comitetul Judeţean de Organizare a Acţiunilor de Protest şi Comisia de Negociere.

 

Art.113. - Federaţia SANITAS din România are propriul institut de educaţie sindicală Institutul "Constantin Noica" pentru a cărui funcţionare Sindicatul SANITAS Buzău achită lunar o contribuţie în cuantum de 1% din cotizaţia membrilor de sindicat.

 

 

 

CAPITOLUL X - MEMBRU FONDATOR

 

Art.114. - Este titlu acordat de Conferinţa Judeţeană în baza propunerilor făcute de Consiliul Judeţean.

Criteriile de acordare, drepturile şi obligaţiile se stabilesc prin regulamentul elaborat de Consiliul Judeţean.

 

CAPITOLUL XI - FONDURILE BĂNEŞTI ŞI MIJLOACELE MATERIALE

 

Art.115. - Fondurile băneşti şi mijloacele materiale ale Sindicatului SANITAS Buzău se constituie din:

a) contribuţiile achitate de membrii, în cuantum de 1% din salariul de încadrare;

c)                      alte fonduri şi mijloace fixe realizate din alte surse potrivit prevederilor legale.

 

 

 

 

CAPITOLUL XII - DISPOZIŢII FINALE

 

Art.116. - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului SANITAS Buzău face parte integrantă din prezentul Statut.

 

Art.117. - Patrimoniul Sindicatului SANITAS Buzău este indivizibil şi netransmisibil, cu excepţia situaţiei de dizolvare, când acesta se împarte proporţional cu numărul membrilor organizaţiilor componente existente la data respectivă.

 

Art.118. - Sindicatul SANITAS Buzău are siglă, ştampilă, insignă şi drapel propriu.

 

Art.119. - Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării lui de către Conferinţa Judeţeană a Sindicatului SANITAS Buzău, iar validarea se face de către congres.